• Adresse

    IDEAL WATER EUROPE Ltd.

    Unity House, Suite 888
    Westwood Park
    WN3 4HE Wigan
    England

Obsah online nabídky

Společnost Ideal Water Europe si vyhrazuje právo neodpovídat za aktuálnost, správnost,
úplnost a kvalitu poskytovaných informací. Nároky z odpovědnosti za škody způsobené
použitím jakýchkoli poskytnutých informací, včetně jakýchkoli informací, které jsou neúplné
nebo nesprávné, budou proto zamítnuty, pokud nebude prokázáno, že společnost Ideal
Water Europe jednala úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Všechny nabídky se mohou
změnit bez předchozího upozornění a jsou nezávazné. Společnost Ideal Water Europe si
výslovně vyhrazuje právo měnit, doplňovat, mazat nebo dočasně či trvale ukončit
zveřejňování částí stránek nebo celých stránek bez předchozího upozornění.

Reference a odkazy

Společnost Ideal Water Europe neodpovídá za žádný obsah, na který odkazují nebo na
nějž odkazují její stránky – ledaže by společnost Ideal Water Europe měla plnou znalost
nezákonného obsahu a byla by schopna zabránit návštěvníkům svých stránek v prohlížení
těchto stránek. Společnost Ideal Water Europe tímto výslovně prohlašuje, že v době
vytvoření odkazů nebyl na odkazovaných stránkách identifikovatelný žádný nezákonný
obsah. Společnost Ideal Water Europe nemá žádný vliv na současnou ani budoucí
podobu, obsah nebo autorství odkazovaných stránek. Společnost Ideal Water Europe se
proto tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech odkazovaných stránek, který
byl od vytvoření odkazu změněn. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a
reference nastavené v rámci vlastní internetové nabídky i na externí záznamy v knihách
hostů, diskusních fórech, adresářích odkazů, poštovních seznamech a všech dalších
formách databází zřízených společností Ideal Water Europe, do kterých je možný externí
přístup pro zápis. Odpovědnost za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména
za škody vzniklé v důsledku použití nebo nepoužití takových informací nese výhradně poskytovatel stránek, na které je odkazováno, a nikoliv ten, kdo na danou publikaci pouze
odkazuje prostřednictvím odkazů.

Autorské právo a právo ochranných známek

Společnost Ideal Water Europe se snaží dodržovat autorská práva k obrázkům, grafice,
zvukovým dokumentům, videosekvencím a textům použitým ve všech publikacích,
používat obrázky, grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sama
vytvořila, nebo používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty bez licence.
Na všechny obchodní značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a
případně chráněné třetími stranami se bez omezení vztahují ustanovení platného zákona
o ochranných známkách a vlastnická práva příslušných registrovaných vlastníků. Pouhá
zmínka o ochranné známce neznamená, že není chráněna právy třetích stran! Autorská
práva na veškeré materiály vytvořené společností Ideal Water Europe jsou vyhrazena.
Jakékoli kopírování nebo použití objektů, jako jsou schémata, zvuky nebo texty, v jiných
elektronických nebo tištěných publikacích není bez souhlasu společnosti Ideal Water
Europe povoleno.

Ochrana údajů

Pokud je dána možnost zadat osobní nebo obchodní údaje (e-mailové adresy, jméno,
adresy), zadání těchto údajů probíhá dobrovolně. Využívání a placení všech nabízených
služeb je povoleno – pokud je to technicky možné a přiměřené – bez uvedení jakýchkoli
osobních údajů nebo pod uvedením anonymizovaných údajů nebo přezdívky. Používání
zveřejněných poštovních adres, telefonních nebo faxových čísel a e-mailových adres pro
marketingové účely je zakázáno, pachatelé trestných činů zasílání nevyžádaných zpráv
budou potrestáni. V případě porušení tohoto zákazu si výslovně vyhrazujeme právo
podniknout právní kroky proti odesílatelům tzv. spamových zpráv.Právní platnost tohoto
prohlášení o vyloučení odpovědnostiToto prohlášení o vyloučení odpovědnosti je třeba
považovat za součást internetové publikace, ze které jste byli odkázáni. Pokud části nebo
jednotlivé pojmy tohoto prohlášení nejsou v souladu se zákonem nebo správné, zůstává
obsah nebo platnost ostatních částí touto skutečností nedotčena.